Belső visszaélés bejelentés

Harmónia-Gondviselés Nonprofit Közhasznú Kft.
Harmónia Gondoskodás Idősek Otthona Martonvásár
Harmónia Gondoskodás Boróka Otthona Isztimér

A Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működő Harmónia Gondoskodás Idősek Otthona (2462 Martonvásár, Szent L. u. 11.) székhely intézmény és a Harmónia Gondoskodás Boróka Otthona (8045 Isztimér, Köztársaság u. 89.) telephely intézmény belső visszaélés- bejelentési rendszer működtetéséről szóló szabályzata.

A Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban: fenntartó) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről valamint a visszaélések bejelentéséről szóló szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 18.§ (1) bekezdése szerinti kötelezettségének eleget téve a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információk, valamint az általa belső szabályzatokban megállapított magatartási szabályok megsértésének bejelentésére visszaélés-bejelentési rendszert hoz létre. Ezen bejelentési rendszer használatával és működéssel összefüggésben, az ezekkel kapcsolatos belső eljárásrendek és szabályok meghozatala érdekében az alábbi szabályzatot alkotja.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben bejelentést az alábbi személyek tehetnek:
a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,
b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,
c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
e) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
f) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
g) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
h) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
i) az a személy, akinek a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A belső visszaélés-bejelentéseket írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott visszaelesbejelentes@h-g.hu e-mail címre való megküldéssel, vagy szóban lehet megtenni, mely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A beérkező e- mailekhez kizárólag a fenntartó által kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel.

A fenntartó a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

A szóbeli bejelentést a fenntartó székhely intézményében (2462 Martonvásár, Szent L. u. 11.) munkanapokon 10-15 óra között lehet megtenni. A személyesen megtett szóbeli bejelentést a fenntartó a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően írásba foglalja és annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett a bejelentő számára másodpéldányban átadja. A fenntartó a megtett szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyvet készít.

A fenntartó a szóban megtett bejelentés esetén felhívja a bejelentő figyelmét:
a) a rosszhiszemű bejelentés következményeire,
b) a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokra,
c) bejelentő személyazonosságának – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadja – a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan történő kezelésére,
d) nyilatkoztatja a bejelentőt arról, hogy milyen kapcsolattartási módon kíván kapcsolatot tartani és melyek a vonatkozó elérhetőségei.

A fenntartó a belső visszaélés-bejelentési rendszerben megtett írásbeli bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára. A fenntartó a visszaigazolás keretében a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt a Panasztörvény szerinti eljárási és adatkezelési szabályokról.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja. E határidő különösen indokolt esetben legfeljebb 3 hónapra meghosszabbítható.

A bejelentés kivizsgálása során a fenntartó kapcsolatot tart a bejelentővel, ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel a bejelentőt, határidő tűzésével és az arra történő figyelemfelhívással, hogy a határidő elmulasztása esetén az eljárás megszüntetésre kerül. A fenntartó a bejelentés kivizsgálása során, a bejelentés kivizsgálásához szükséges adatokat, információkat kérhet a bejelentőtől.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető:
a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,
b) a bejelentést nem jogosult személy tette meg,
c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve
d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő
korlátozásával nem állna arányban.

A bejelentés kivizsgálása során értékelni kell a bejelentésben foglalt körülmények helytállóságát, és meg kell hozni azokat az intézkedéseket, amelyek alkalmasak a visszaélések orvoslására. Amennyiben a bejelentés alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor a fenntartó intézkedik a feljelentés megtételéről.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről a bejelentőt írásban, az általa megadott elérhetőségen tájékoztatja.

Jelen szabályzat a fenntartó döntése alapján 2023. 12. 17. napján lép hatályba, mely
szabályzat mind a fenntartó intézményeinek honlapján, mind belső tájékoztatón keresztül megismertetésre kerül.

Martonvásár, 2023. december 06.

dr. Nagy Gábor
Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó
Nonprofit Közhasznú Kft.